Groepsbestuur

Binnen het groepsbestuur bestaan de volgende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris, groepsbegeleider, algemeen bestuurslid oudercontacten en twee afgevaardigden van de leidingraad.

De voorzitter van de vereniging is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Deze bepaalt, in overleg met de overige bestuursleden, bijvoorbeeld de planning van vergaderingen en de onderwerpen die daar besproken worden en zit de vergaderingen voor. Daarnaast zorgt de voorzitter er onder meer voor dat er in overleg met de penningmeester er jaarlijks een begroting en afrekening wordt opgesteld en voorgelegd aan de groepsraad. Daarnaast zorgt de voorzitter voor de afstemming met de stichting en is hij het eerste aanspreekpunt voor externe partijen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en zorgt voor een vertaling van afspraken naar de (meerjaren-)begroting. Ook zorgt de penningmeester voor het beheer van de gelden van de vereniging en het bijhouden van de boekhouding hiervan. De penningmeester is het eerste aanspreekpunt voor de penningmeesters van de speltakken en commissies en ondersteunt hen waar dit nodig is.

Om de link tussen de stichting en vereniging te garanderen is ervoor gekozen dat de secretaris van de vereniging tevens de secretaris van het stichtingsbestuur. Hierdoor worden onderwerpen over en weer meegenomen, naast de overige afstemming die plaatsvindt. De secretaris zorgt voor het notuleren van de vergaderingen en de afhandeling van stukken die binnenkomen. Daarnaast verzorgt de secretaris de ledenadministratie.

De groepsbegeleider is het aanspreekpunt voor leidingteams wanneer zij trainingen of begeleiding nodig hebben. Ook zorgt hij voor het opleiden van leiding via de basiscursus en regelt algemene trainingen zoals EHBO.

Het algemeen bestuurslid oudercontacten vertegenwoordigt de stem van de ouders van onze jeugdleden en zit tevens in de commissie oudervertegenwoordiging.

Namens de leidingraad zijn er twee afgevaardigden naar het bestuur. Dit zijn algemene bestuursleden, zonder specifieke portefeuille. Zij zorgen ervoor dat de afstand tussen leiding en bestuur klein blijft en dat onderwerpen vanuit de leiding binnen het bestuur besproken worden